OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.auris-audio.cz

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu auris-audio.cz Tyto obchodní podmínky platí pro maloobchodní zákazníky e-shopu.

Pro naše velkoobchodní partnery platí VO podmínky (zašleme na vyžádání).

Klikněte na záložku, která Vás zajímá:

Všeobecná ustanovení:

Dodací podmínky:

Nepřevzetí objednaného zboží:

Opakované doručení nepřevzatého zboží:

Záruka a reklamace:

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, vrácení kupní ceny:

Výměna zboží:

Ochrana osobních údajů:

Prohlášení o shodě:

Podmínky zřízení uživatelského účtu a věrnostní program (pro spotřebitele):

Slevy:

Sídlo firmy + korespondenční adresa:

Všeobecná ustanovení:

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro uzavřenou smlouvu mezi provozovatelem on-line obchodu www.auris-audio.cz a jeho zákazníkem. Smlouvu lze uzavřít pomocí prostředků komunikace na dálku případně osobně. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka (objednatele, kupujícího). Veškeré smluvní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy a podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 2. Prodávající  – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Kupující, který je spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 5. Smlouva o dílo (zhotovení věci na zakázku) – objednávka objednatele je návrhem smlouvy o dílo a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem úhrady zálohy ve výši 100% ceny objednávky, jež prodávající pokládá za závazné potvrzení objednávky ze strany objednatele. Od tohoto momentu mezi objednatelem a zhotovitelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednatel bere na vědomí, že na míru zhotovené otoplastiky (individuální chrániče sluchu) nelze zhotovit bez dodání otisků zvukovodů budoucího uživatele výrobku.
 6. Kupní smlouva – kupní smlouva je uzavřena, jakmile kupující obdrží od prodávajícího e-mail potvrzující přijatou objednávku. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Dodací podmínky:

Zboží dodáváme v ČR balíkovou službou DPD, Českou poštou a prostřednictvím sítě Zásilkovna. 

Zásilky odesíláme standardně do 3-5 pracovních dnů od přijetí objednávky, obvykle však ještě v den jejího přijetí. Pro odeslání zboží v den jeho objednání musí být objednávka přijata do 11:00 hod. (v pracovní dny). Odeslání zboží v den jeho objednání a/nebo zaplacení však nemůžeme z provozních důvodů garantovat.

Pokud nám zašlete mailem nebo faxem potvrzení o provedení převodu, můžeme Vaši objednávku odeslat dříve, než nám bude Vaše platba připsána na účet.

Individuálně zhotovené chrániče sluchu mají standardní dobu dodání 3 - 4 týdny od doručení otisků zvukovodů na adresu naší provozovny a uhrazení zálohy ve výši 100% kupní ceny.

O odeslání zboží informujeme kupujícího e-mailem. Další notifikace (SMS a/nebo e-mail) obdrží kupující podle pravidel přepravní společnosti, kterou si zvolil pro přepravu své objednávky.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen provést kontrolu dodaného zboží v momentu jeho doručení přepravcem nebo bez zbytečného odkladu po jeho doručení. Pokud dodané zboží bude vykazovat vady, musí tuto skutečnost zapsat do přepravního dokladu nebo bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky nahlásit prodávajícímu. V opačném případě nemusí prodávající na pozdější reklamace zásilky brát zřetel.

Spotřebitel by měl rovněž při doručení zásilky přepravcem učinit kontrolu zásilky a případné vady zásilky uvést do přepravního protokolu či je bez zbytečného odkladu nahlásit prodávajícímu. Předejde tak možným komplikacím s uplatněním práv plynoucích s odpovědností prodávajícího za vady věci při jejím převzetí. Má také právo poškozenou zásilku nepřijmout, což se potvrdí zápisem do přepravního protokolu nebo jiným prokazatelným způsobem. Nicméně pokud spotřebitel neučiní tak, jak je výše uvedeno, nezbavuje ho to práva stav dodané zásilky reklamovat u prodávajícího. Při takové reklamaci se bude vycházet zejména z podepsaného přepravního dokladu, ale i dalších relevantních skutečností prokazujících vnější nepoškození zásilky. Spotřebitel je těmito obchodními podmínkami a samotným přepravním protokolem informován o tom, že podpisem tohoto protokolu souhlasí s vnějším stavem dodané zásilky, ze kterého lze vyvodit i nepoškození věci samé vzniklé přepravou.

Nepřevzetí objednaného zboží:

Nový občanský zákoník stanoví v § 2159 povinnost kupujícího převzít objednané zboží při dodání:

§ 2159 odst. 1 občanského zákoníku: Dodá-li prodávající věc na místo určené kupujícím, převezme kupující věc při dodání; v ostatních případech převezme kupující věc při prodeji.

Pokud si kupující nepřevezme objednané zboží, jedná se o porušení smlouvy, za které je prodávající oprávněn požadovat úhradu poštovného a případně dalších manipulačních poplatků:

§ 2913 odst. 1 občanského zákoníku: Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.

Kupující se odesláním objednávky zavazuje k platbě za objednané zboží. Pokud si kupující objednané zboží nepřevezme, jedná se o porušení smlouvy, za které je prodávající oprávněn požadovat úhradu poštovného a případně dalších manipulačních poplatků.

Opakované doručení nepřevzatého zboží:

Nepřevzetí objednaného zboží představuje ze strany kupujícího podstatné porušení kupní smlouvy a opravňuje prodávajícího k odstoupení od kupní smlouvy:

§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku: Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

Rádi Vám však nepřevzaté zboží zašleme znova za následujících podmínek:

 • V případě předem uhrazené objednávky:

Požádáme Vás o úhradu opakovaného doručení předem na náš účet 2600048904 /2010. Variabilní symbol = číslo objednávky, poznámka pro příjemce platby: ÚHRADA POŠTOVNÉHO. 

 • V případě objednávky zboží na dobírku:

Požádáme Vás o úhradu opakovaného doručení + ceny objednávky (zahrnující cenu zboží a náklady marně vynaložené na první doručení) předem na náš účet 2600048904 /2010, variabilní symbol = číslo objednávky, poznámka pro příjemce platby: OPAKOVANÉ DORUČENÍ.

Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k dohodě stran opakovaného doručení, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat po kupujícím úhradu nákladů marně vynaložených na první doručení - viz Nepřevzetí objednaného zboží. Částku za poštovné fakturujeme v souladu s těmito OP kupujícímu.

Záruka a reklamace:

Jako doklad pro případnou reklamaci slouží např. faktura, kopie korespondence související s objednávkou, záruční list (je-li přiložen) atp.

Rozpor s kupní smlouvou:

Pokud je uzavřena kupní smlouva, ručí prodávající spotřebiteli za bezvadnost zboží v momentě jeho převzetí. V případě, že věc není v tomto momentě ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo na opravu, není-li zvolená možnost kupujícího možná, má právo na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která se projeví v prvních šesti měsících od převzetí věci, se považuje za vadu, kterou měla věc již při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Záruka a reklamace – spotřebitel:

Na věc zhotovenou na zakázku (smlouva o dílo) je poskytována záruční lhůta 24 měsíců. V případě prodeje věci (kupní smlouva) je poskytována na spotřební zboží záruka 24 měsíců. Reklamaci uplatní spotřebitel u prodávajícího bez zbytečného odkladu po tom, co se projeví či vyskytne vada. O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží na adresu provozovny e-shopu. Do této lhůty se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůtu k vyřízení reklamace lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. V případě, že není ve 30ti denní lhůtě, případně dohodnuté prodloužené lhůtě, vada odstraněna, má spotřebitel práva stejná jako v případě neodstranitelné vady. Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí věci.

Postup reklamace:

Za účelem vyřízení reklamace nás kontaktujte e-mailem na adrese info@auris-audio.cz s popisem závady zboží a číslem objednávky nebo faktury. Obdržíte od nás štítek pro podání vratné zásilky, kterou následně zdarma podáte na kterékoliv ze síti poboček Zásilkovna.cz. Úhrada přepravy jde na vrub prodávajícího.

V případě uznané, oprávněné reklamace hradí prodávající spotřebiteli náklady účelně vynaložené na vyřízení reklamace.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Záruční práva spotřebitele – kupní smlouva:

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 1. Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 3. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 4. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční práva spotřebitele – smlouva o dílo:

Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc zhotovená na zakázku zhotovená při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné. Při zhotovení věci na zakázku má spotřebitel právo:

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.
 2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.
 3. Upozorňujeme spotřebitele, že v případě reklamace individuálně zhotovených zakázek (chrániče sluchu) může v ojedinělých případech vyvstat nutnost dodání nových otisků zvukovodů. Náklady spojené s dodáním nových otisků nese spotřebitel.

Záruka a reklamace – nikoli spotřebitel (podnikatel):

Práva plynoucí z odpovědnosti za vady a jejich uplatnění se řídí obchodním zákoníkem (z. č. 513/1992 Sb.). Prodávající může v případě uplatnění těchto práv kupujícím, objednatelem, který není spotřebitelem, přiměřeně použít ustanovení těchto obchodních podmínek, které se týkají spotřebitele a jeho práv.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Od února 2016 mohou spotřebitelé řešit případný spor s prodávajícím formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kdy arbitrem sporu je ČOI.

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)  ZDE

ČOI - Pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) - ke stažení ZDE (ve formátu PDF) 

Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, vrácení kupní ceny:

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.

Toto právo je ze zákona vyloučeno v následujících případech:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele on-line obchodu www.auris-audio.cz e-mailem na adrese info@auris-audio.cz nebo dopisem zaslaným na adresu: Naděžda Hošťálková - Auris Audio, Soukenická 690/5, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí.

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Vytiskněte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:     

Naděžda Hošťálková - Auris Audio
Soukenická 690/5
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)


- Číslo objednávky a/nebo faktury


- Datum převzetí zboží


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


- Číslo účtu pro vrácení kupní ceny


- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


- Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

 

 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Upozorňujeme spotřebitele, že v případě individuálně zhotovených zakázek (chrániče sluchu) jde vždy o dodání zboží, které je upraveno dle přání spotřebitele, což je zákonnou výjimkou pro nemožnost uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Na zboží se vztahuje 24 měsíční záruka. Pokud by Vám chrániče neseděly - to jest, tlačily by Vás nebo by netěsnily - máte 6 měsíční záruku na předělání zdarma.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme přijali Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený. (Vysvětlení: v souladu s platným Občanským zákoníkem Vám za dopravu k Vám uhradíme částku ve výši odpovídající ceně nejlevnější možné dopravy (např. zakoupili jste si chrániče sluchu, nechali jste si ji zaslat Balíkem do ruky nebo EMS, přestože jste si mohli vybrat levnější způsob zaslání doporučeným dopisem Českou poštou. My Vám tedy uhradíme poštovné, které by vzniklo posláním doporučeným dopisem Českou poštou).
 2. Pro vrácení plateb použijeme v souladu s našimi obchodními podmínkami bankovní převod.
 3. V případě, že budete požadovat vrácení peněz v hotovosti (složenkou), uveďte tento požadavek v průvodním dopise. V tomto případě odečteme z vracené částky (kupní cena + poštovné) poplatek České poště za zaslání peněz složenkou jako náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 4. Peníze Vám vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Vrácení zboží:

 1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět včetně originálního obalu a kopie daňového dokladu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

  Zásilku podejte nejlépe na jakékoliv pobočce Zásilkovny s adresou doručení:

  Z Box ID 24159, Na Belánce 346/17, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí
  kontaktní údaje:
  Auris Audio
  auris@email.cz
  MT 775313003

 2. Zásilku můžete rovněž osobně předat (po předchozí domluvě) nebo poslat Vámi zvoleným přepravcem na adresu:

  Naděžda Hošťálková - Auris Audio
  Soukenická 690/5
  301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

 3. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 5. Potvrzení převzetí vráceného zboží obdržíte e-mailem.

Poznámka:

Ustanovení zákona o právu spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno, zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Výměna zboží:

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, druh zboží atp.) Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Náklady na výměnu zboží na přání nese spotřebitel. 

Zboží zabalte včetně originálního obalu, kopie daňového dokladu a instrukcí k výměně a zásilku podejte nejlépe na jakékoliv pobočce Zásilkovny s adresou doručení:

Z Box ID 24159, Na Belánce 346/17, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí
kontaktní údaje:
Auris Audio
auris@email.cz
MT 775313003

Zásilku můžete rovněž poslat Vámi zvoleným přepravcem na adresu:

Naděžda Hošťálková - Auris Audio
Soukenická 690/5
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Výměnu zboží provádíme obratem po převzetí zásilky.

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel e-shopu www.auris-audio.cz je registrován jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Vaše osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Osobní údaje

Od Vás jako od fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o kupujícím, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Prohlášení o shodě:

U každého stanoveného výrobku byla ve smyslu z. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky posouzena shoda jeho vlastností s požadavky odpovídajících směrnic EU ve znění posledních předpisů, výrobek byl opatřen označením CE a výrobcem o tom bylo vydáno písemné prohlášení o shodě.

Podmínky zřízení uživatelského účtu a věrnostní program (pro spotřebitele):

Od 14. 11. 2011 nabízíme registrovaným zákazníkům e-shopu možnost sbírat s každým nákupem věrnostní body. Pro připsání bodů za uskutečněný nákup musí být kupující v momentě objednávky přihlášený v e-shopu přes svůj uživatelský účet. Podmínky věrnostního programu – viz: VĚRNOSTNÍ PROGRAM.

Možnost nákupu na fakturu pro registrované zákazníky:

Registrovaným zákazníkům, kteří u nás nakoupili alespoň 3 x, nabízíme možnost nákupu zboží na fakturu s týdenní splatností. Máte-li zájem využít této možnosti, stačí napsat do poznámky k objednávce "nákup na fakturu".

Podmínky zřízení uživatelského účtu:

Na základě registrace kupujícího provedené na www.auris-audio.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na www.auris-audio.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Svůj uživatelský účet může kupující v uživatelském rozhraní kdykoliv smazat (přihlášení - můj účet - smazat účet) nebo požádat prodávajícího o jeho smazání. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Slevy:

Slevy z různých akcí se nesčítají s jinými slevami na www.auris-audio.cz. Vždy platí nejvyšší aktuální sleva. Na nákup zlevněného zboží nelze využít věrnostní body.

Máte nějaké dotazy ke slevám na www.auris-audio.cz? Rádi Vám odpovíme na tel.: 775 313 003 nebo na e-mailu info@auris-audio.cz.

Název a sídlo firmy + korespondenční adresa:

Sídlo firmy, fakturační a korespondenční adresa, výdejna e-shopu (nutná předchozí domluva termínu):

Naděžda Hošťálková - Auris Audio
Kancelářská budova společnosti ZETEN spol. s r. o.
Soukenická 690/5
301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

Na adrese se nenachází kamenná prodejna, ale pouze výdejna e-shopu. Nutná je předchozí domluva termínu návštěvy.

Prioritní doručovací adresa (zasílání otisků zvukovodů, vrácení zboží):

Z Box ID 24159, Na Belánce 346/17, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí
kontaktní údaje:
Auris Audio
auris@email.cz
MT 775313003

https://www.zasilkovna.cz/pobocky/plzen-na-belance

provozuje: Naděžda Hošťálková, zapsaná v živnostenském rejstříku pod rejstříkovým číslem 1001944

IČ: 405 080 56   
DIČ: CZ7357241969
MT: + 420 775 313 003 (Naděžda Hošťálková)
E-MAIL: info@auris-audio.cz

 

 

Aktualizováno 20. 06. 2024

X

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním e-shopu dáváte najevo svůj souhlas s využíváním cookies.

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím